Slide background

Alimentatieberekenen blijft maatwerk!

Gaat u scheiden en wilt u dat de alimentatie volgens de landelijke alimentatienormen wordt berekend? Wilt u een second opnion? Is uw situatie gewijzigd en wilt u een herberekening? Aliento-mediation kan u helpen bij de berekening van alimentatie. Een alimentatieberekening helpt u namelijk om duidelijkheid te krijgen over het bedrag dat de één nodig heeft en de andere kan betalen. Er zijn twee soorten alimentatie: kinderalimentatie en partneralimentatie.

Kinderalimentatie

Na uw scheiding blijft u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van uw kind(eren). Tot 21 jaar dient u bij te dragen in het levensonderhoud van uw kind(eren).

Het uitgangspunt bij kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat kind(eren) er qua levensstandaard zo min mogelijk op achteruitgaan. Voor de kind(eren) moet de situatie bij beide ouders ongeveer gelijk zijn. De rechter stelt de hoogte van de kinderalimentatie vast op basis van de volgende punten:

 • de behoefte van een kind;
 • het gezinsinkomen;
 • de draagkracht;
 • de omgangsregeling;
 • de hoogte van het kindgebonden budget.

Partneralimentatie

Na een scheiding kan het zijn dat u of uw partner verplicht zijn om bij te dragen aan de kosten van levensonderhoud voor de andere partner. Dit heet partneralimentatie. De hoogte daarvan hangt af van hoeveel de partner die alimentatie ontvangt nodig heeft en hangt ook af van de draagkracht van de betalende partner.

Per 1 januari 2020 is de wet over partneralimentatie aangepast. De nieuwe regel is dat de duur van de partneralimentatie de helft van het aantal huwelijksjaren bedraagt.

 • Bij een huwelijk van 7 jaren, is de maximale duur van de partneralimentatie 3,5 jaar.
 • Bij een huwelijk van 12 jaren, is de maximale duur van de partneralimentatie 5 jaar.

Er zijn drie uitzonderingen:

 1. Zijn er kinderen, dan geldt de partneralimentatieplicht tot het jongste kind de 12-jarige leeftijd heeft bereikt;
 2. Is de duur van het huwelijk 15 jaar of langer en de echtgenoot die recht heeft op alimentatie is geboren op of vòòr 1 januari 1970, dan is de partneralimentatieplicht 10 jaar. De bedoeling is dat deze uitzondering 7 jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe wet vervalt;
 3. Is de duur van het huwelijk 15 jaar of langer en de echtgenoot die recht heeft op alimentatie heeft binnen 10 jaar na indiening van het verzoekschrift echtscheiding recht op AOW, dan duurt de alimentatieplicht tot de AOW-leeftijd van deze echtgenoot.

Bij samenloop van van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn. 

Overigens blijft het bij wet het niet mogelijk om in huwelijkse voorwaarden de verplichting tot partneralimentatie uit te sluiten.

De duur van het huwelijk wordt berekend over de periode vanaf de datum huwelijk tot aan de datum indiening verzoekschrift echtscheiding (en dus niet tot aan de datum inschrijving van de echtscheiding in de registers van de Burgerlijke Stand).

Deze nieuwe wetgeving is niet van toepassing op al lopende alimentatieverplichtingen en geldt voor afspraken die ná 1 januari 2020 zijn gemaakt of verzoekschriften die ná 1 januari 2020 bij de rechtbank zijn ingediend.

Mag ik zelf een berekening maken?

Ja, het staat partijen vrij om zelf afspraken met elkaar te maken. Komt u er echter samen niet uit, dan kunt u deze laten berekenen. Zo weet u zeker dat de alimentatie die u gaat betalen, of ontvangen, past bij uw situatie. U kunt ook een berekening laten maken om te weten wat een redelijk uitgangspunt is. U hoeft zich namelijk niet te houden aan de uitkomst van de alimentatieberekening. De berekening kunt u gebruiken voor de onderhandelingen met elkaar.

Het maken van alimentatieberekeningen blijft maatwerk! Wanneer wordt er afgeweken van de norm en wanneer niet? Welke kosten kunnen worden opgevoerd? Aliento-mediation kan u hierover informeren. 

Aliento-mediation berekent de kinder- en partneralimentatie volgens de landelijk vastgestelde Trema-normen (richtlijnen van de rechtbanken waarop de alimentatie wordt vastgesteld). 

Second opnion

U en uw ex-partner zijn in mediation bij een andere mediator en/of advocaat-mediator en u wilt graag dat een andere onafhankelijke specialist de reeds gemaakte alimentatieberekening checkt. Aliento-mediation voert second opnions uit op basis van de door u aangeleverde informatie en kan u helpen de alimentatieberekening beter te begrijpen. 

Herberekening Alimentatie

Is uw situatie gewijzigd of die van uw ex-partner? Wilt u de alimentatie opnieuw laten bereken? Dat kan.

Meest voorkomende situaties waarbij een herberekening verstandig is te laten uitvoeren is:

 • U of uw ex-partner bent/is meer of minder gaan verdienen;
 • U of uw-partner is gaan samenwonen of denkt aan hertrouwen;
 • Er is sprake van ziekte of arbeidsongeschiktheid;
 • Het belastingstelsel is gewijzigd of de wijze van berekenen van alimentatie is gewijzigd.

Wat kost een alimentatieberekening?

Een standaard berekening van de alimentatie kost: 

 • een kinderalimentatieberekening - € 100,-
 • een partneralimentatieberekening - € 150,-
 • een kinderalimentatie- en partneralimentatieberekening samen -  € 200,-

Is uw situatie bijzonder en dient er met meer zaken rekening te worden gehouden dan kan de berekening duurder worden. Bij een bijzondere situatie kunt u bijvoorbeeld denken aan een samengesteld gezin of een eigen onderneming.    

Neem vrijblijvend contact op